Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr CTX/41 8 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Wyrównawczego
Program debata w czasie panelu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:
 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 - 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Ocena sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Biznesowe Eventy Team Building
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006
  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Transport lotniczy towarów
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rypiński oraz świdwiński
  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "PROGRESS", Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARPIS S.A., Zakłady Przemysłu Lekkiego "WIGOLEN" S.A., MARKBET Marek Maciołek, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , "HABA-BETON Johann Bartlechner" , 4ARCHIW , DOKUM Sp. z o.o. , INTERNET PLUS , NetArch Plutecki, Suma, Spółka Jawna, STRONA 5 , TENEX Sp. z o.o., DYWILAN , Polska Organizacja Turystyczna, NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  06.06.2015. 15:18

 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie